A Jókai Mór Városi Könyvtár szolgáltatásai és azok

igénybevételének szabályozása


A városi könyvtár Pápa város lakosságának könyvtári ellátására, a zenei és képző-művészeti kultúra emelésére, a helyismereti kutatás, valamint a továbbképzés és önképzés segítésére, közérdekű információs igények kielégítésére különböző részlegeket tart fenn.

A könyvtárat mindenki szabadon használhatja.

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

a)      a könyvtár látogatása

b)     a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata (folyóiratolvasó, a felnőtt könyvkiválasztó, a gyermek- és ifjúsági részleg szabadpolcon elhelyezett állománya, a zeneműtári könyvek), (ez kizárólag helybeni használatot jelent)

c)     az állományfeltáró eszközök segítségével tájékozódás a gyűjteményben

d)     információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól


A könyvtárhasználat általános szabályai:

Az olvasói terekbe kabátot, táskát bevinni nem lehet, ezek a díjtalanul igénybe vehető ruhatárban helyezhetők el, az itt elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

Az olvasóknak és a látogatóknak ügyelniük kell a könyvtár berendezéseinek és állományának megőrzésére, tisztaságára.

A könyvekbe és folyóiratokba bármiféle bejegyzést tenni, oldalaikat behajtani vagy megcsonkítani nem szabad.

A dokumentumok reprodukálására szolgáló eszköz használatához engedélyt kell kérni. Saját számítógép használható.

A könyvtárban való tartózkodás csendes, a többi olvasót nem zavaró magatartást kíván.

Mobiltelefont bekapcsolni és használni a könyvtár olvasótereiben nem szabad.

Ha az olvasó nem rendeltetésszerűen használja a könyvtárat, viselkedésével zavarja működését, a könyvtár igazgatója meghatározott időre korlátozhatja használati jogát.

Könyvkölcsönző:

Általános tájékoztatás:

Feladata: az intézménybe látogatók fogadása, felvilágosítása a könyvtár használatáról, állományáról és az igénybe vehető szolgáltatásokról.

Beiratkozás:

A könyvtár tagja lehet minden természetes és jogi személy.
Pápa város díszpolgára érdeméremmel és díszoklevéllel kitüntetett polgára részére ingyenes könyvtárhasználati jogot biztosítunk.
A könyvtárhasználónak beiratkozáskor a következő adatokat kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A személyi adatokban történő változásokat az olvasónak be kell jelentenie a könyvtár beiratkozási adminisztrációjánál.

Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők könyvtári tagságához a szülő vagy gondviselő személyi adatai szükségesek. A könyvtári tagság folyóév december 31-ig szól. Lejárta után meg kell újítani.

A beiratkozás az olvasójegy felmutatása után az intézmény minden részlegének használatára jogosít.

Beiratkozási díjak:

A 16/2001. (III.27.) sz. OKVB határozat alapján.

 

1. 18 éven felüli önálló jövedelemmel rendelkezők (alapdíj) 630,-Ft/év

2. Diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók, nyugdíjasok, sorkatonák, GYES-en lévők 315,-Ft/év

3. 16 éven aluliak és 70 éven felüliek díjtalan

4. Könyvtári dolgozók, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói díjtalan

5. Pedagógusok, közművelődési intézmények dolgozói díjtalan

6. Aktív korú, de munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, támogatásban, jövedelem pótló rendszeres szociális segélyben részesülők díjtalan

7. Videokazetta, hanglemez, CD-használat és- kölcsönzés, amely egyben internet használatra is jogosít (érvényes a beiratkozástól 1 évig) 3150,- Ft/év

                            

8. Kistérségi-mozgókönyvtári olvasójegy tulajdonosa ingyenesen iratkozhat be a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárba és veheti igénybe szolgáltatásait.
Kivételt képez ez alól a médiatár és az internet használat, amelyek beiratkozási díjkötelesek.

Az itt meghatározott kedvezményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

Az olvasó beiratkozáskor nyilatkozatot ír alá, amelyben vállalja a könyvtár szabályainak betartását. Az önálló keresettel nem rendelkezőkért a jótállót terheli az anyagi felelősség.

 

Könyvkölcsönzés

a)      Az olvasó egy alkalommal legfeljebb 6 könyvet kölcsönözhet 4 hétre. A kölcsönzés időtartama – ha más nem kérte a művet – két alkalommal meghosszabbítható.

b)     Az állományában meglévő, de kikölcsönzött műveket az olvasó kívánságára a könyvtárosok előjegyzésbe veszik és értesítik a kért mű beérkezéséről. A teljesített kérések költsége 100.- Ft/könyv.

c)     A határidőre vissza nem hozott és meg nem hosszabbított könyvekért az olvasó késedelmi díjat, a kölcsönzött dokumentum megrongálása vagy elvesztése esetén pedig kártérítést fizet.

A késedelmi díj könyvenként és naponként 10 Ft.

A tértivevényes felszólítás ellenére vissza nem szolgáltatott könyvek értékének behajtása jogi úton történik. A kimutatott tartozás tartalmazza a késedelmi díjat, a könyvek eszmei értékét, a postaköltséget, az ügyintézés és a kezelés költségeit.

 

A kártérítés módjai:

Az elveszett vagy megrongálódott könyv pótolható azonos vagy újabb kiadású példánnyal, így az olvasó eleget tehet kártérítési kötelezettségének. Ha a könyvet nem lehet kereskedelmi forgalomban megvásárolni, a könyvtár az eszmei- vagy a napi forgalmi érték alapján számítja ki a kártérítési összeget. A központi raktárból kölcsönzött könyv sérülése vagy elvesztése esetén másolási és kötési díjat számol fel a könyvtár.

 

Hírlap- és folyóiratolvasó

Napi- és hetilapok, folyóiratok helyben olvasása. Igénybe vehető beiratkozás nélkül is.

 

Gyermek- és ifjúsági részleg

 

Szolgáltatásai:

-könyvkölcsönzés

-könyvek, gyermek- és ifjúsági lapok helyben olvasása

-szaktájékoztatás, segítségnyújtás a katalógusok, a kézikönyvtár használatához

-könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások, rendhagyó iskolai órák tartása előzetes megbeszélés alapján 25-30 fő számára

 

Könyvkölcsönzés és szaktájékoztató-szolgálat

 

a)     Szaktájékoztatás: A szakreferens segít eligazodni az állományban, tájékoztatást ad az olvasók által keresett szak- és szépirodalomról a hagyományos- és az elektronikus katalógusok segítségével.

Tevékenységükben felhasználják a rendelkezésre álló számítógépes rendszereket, adatbázisokat és az internet adta lehetőségeket.

 

b)     Könyvtári kölcsönzés: A könyvtár állományából hiányzó – az olvasó önképzését és szakmai munkáját segítő – műveket az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzés útján kell biztosítani. A megkapott mű kölcsönzési feltételeit a küldő könyvtár határozza meg. A könyvtárközi kölcsönzés díjtalan, a kölcsönzési idő általában egy hónap. Ha a könyvtárközi kölcsönzési kérés valamely könyvtár védett állományrészét érinti, a könyvtár kérésére másolatot küld az anyagról. Ennek árát és az ajánlott feladás postaköltségét minden esetben a kérő fizeti.

 

Olvasóterem, folyóiratolvasó és helyismereti gyűjtemény

 

a)      Az olvasóterem, a folyóiratolvasó és a helyismereti gyűjtemény dokumentumai helyben használhatók.

b)     A szaktájékoztató segít eligazodni az olvasótermi, a folyóiratolvasó és a helytörténeti gyűjtemény állományában a hagyományos és az elektronikus katalógus segítségével.

c)     Az olvasók és a kutatók kérésére megbeszélés alapján 600,- Ft/óradíj ellenében témafigyelést, irodalomkutatást, bibliográfiai összeállítást végeznek.

d)     Alkalmi kiállításokat rendeznek évfordulókhoz, eseményekhez.

 

Zenemű- és médiatár

 

A részleg külön épületrészben kapott helyet.

 

Szolgáltatások:

kölcsönzés (könyvek, kották, partitúrák, analóg hanglemezek, műsoros hangkazetták, vakok hangos könyvtára, videokazetták, CD lemezek)

szaktájékoztatás

 

Kölcsönzés:

Az internetes beiratkozási díj tartalmazza a hagyományos lemez, CD, illetve videokazetta kölcsönzési díját.

 

 

 

Számítógép használati szabályzat

 

Könyvtárunkban 10 számítógép áll olvasóink rendelkezésére. Ebből:
1 számítógép kizárólag könyvtárunk SZIKLA katalógusában való keresésre használható,
9 számítógépen lehet internetezni.

A könyvtár számítógépeit az arra jogosultak a könyvtár nyitvatartási idejében vehetik igénybe.

 

 

Szolgáltatások:

·        Internet elérés.

·        Elektronikus levelezés.

·        Szövegszerkesztés (OpenOffice).

·        Táblázatkezelő használata (OpenOffice).

·        Prezentáció készítése (OpenOffice).

·        Multimédia használata.

·        Könyvtári adatbázisok, CD-ROM-ok használata.

·        Nyomtatás (térítés ellenében).


        A használóknak könyvtárosaink segítséget nyújtanak az internet, az adatbázisok és a számítógépes információforrások használatához.

 

Díjak:

·        Számítógépes könyvtári katalógus használata: ingyenes

·        Internet használati díja: 3150,- Ft/év + igazolvány kép

·        Nyomtatás díja, (fekete-fehér): 40,- Ft /oldal

 

Használat:

·        Az internetes számítógépeket csak számítógép használatra beiratkozott könyvtári tag veheti igénybe. A beiratkozás 1évre szól, lejáratkor megújítható.

·        A könyvtári tag minden alkalommal legfeljebb 1 órára foglalhatja le a számítógépet. Indokolt esetben a géphasználat meghosszabbítható, ha más felhasználó nem várakozik arra a számítógépre. A könyvtáros szükség esetén korlátozhatja a számítógép-használat időtartamát.

·        Saját floppy, CD-ROM, USB-tároló előzetes vírusellenőrzés után használható.

·        DVD és CD-ROM írás a könyvtárossal egyeztetve történhet.

·        Dokumentumok kinyomtatását a könyvtáros végzi térítés ellenében.

·        A számítógépben vagy programban kárt okozó felhasználó anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

 

 

TILOS TEVÉKENYSÉGEK:

 

·        A számítógép beállításainak megváltoztatása.

·        Programok, állományok felmásolása, tárolása.

·        Szerzői jogok megsértése.

·        Üzleti célú tevékenység (reklám, termékek forgalmazása stb.).

·        Törvénybe ütköző cselekmény (a hálózati erőforrások, a hálózaton elérhető adatok illetéktelen használatára, módosítására, megrongálására, megsemmisítésére, a hálózat biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztésére, mások vallási etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység stb.).

·        Mások munkájának zavarása vagy akadályozása (kéretlen levelek küldése stb.).

·        Közízlést sértő oldalak látogatása.

·        Szoftver szándékos és illegális terjesztése.

 

A szabályzat megsértésének gyanúja esetén a könyvtáros letilthatja a használatot.

A szabályzat szándékos megsértésének következménye az ideiglenes vagy végleges kizárás, a visszakereshető és bekövetkezett károkért az elkövető bírósági úton történő felelősségre vonása.

 

A helyi rendszer sávszélessége nem teszi lehetővé nagy adatmennyiségek letöltését, mert ez nagymértékben korlátozza az Internet vonal sebességét. Másokra való tekintettel kerüljék ezt a tevékenységet.

 

A számítógépeket rendszeresen karbantartjuk és védjük a számítógépes vírusok ellen.

Az Internetről letöltött anyagok tárolására nincs lehetőség, ezek a munkaállomásokról naponta automatikusan törlődnek.

 

WIFI (vezeték nélküli internet)

 

A szolgáltatás ingyenes, a gyermekkönyvtárban saját számítógéppel vehető igénybe. A hozzáféréshez a beállításokat az informatikus könyvtárostól lehet igényelni. A számítógép csatlakoztatását az olvasónak kell elvégeznie, ehhez technikai segítséget nem biztosítunk.

A kültéri Wifi szolgáltatást a könyvtár nyitvatartási idején kívül a Várkastély "U" alakjában biztosítjuk.